Facebook Statistics
Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.

Lov sluky lesnej v roku 2010

16-03-2010
Čas lovu sluky lesnej je upravený vo vykonávacom právnom predpise č. 344/2009 Z. z. k zákonu o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v čase od 1. októbra...

Európska komisia otvára verejnú diskusiu o ochrane európskych lesov pred zmenou klímy

02-03-2010
IP/10/207 (pôvodná tlačová správa Európskej komisie)
V Bruseli 1. marca 2010

Upozornenie užívateľom poľovných revírov

05-02-2010
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky upozorňuje všetkých užívateľov poľovných revírov, že tlačivá podľa § 22 ods. 1 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z. z.,...Jihlavská deklarácia má zvýšiť povedomie verejnosti o význame lesov pre spoločnosť

02-07-2009
24. júna 2009 bola v rámci stretnutia generálnych riaditeľov zodpovedných za lesné hospodárstvo členských štátov Európskej únie, ktoré sa uskutočnilo v Jihlave pod záštitou českého predsedníctva v Rade Európskej únie, prijatá tzv. Jihlavská deklarácia.

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

15-05-2009
na zjednotenie preukazovania oprávnenia na využívanie lesných ciest a používania lesných pozemkov číslo 1971/2009-720/901 zo dňa 14. mája 2009Povolenie výnimky z času lovu kačice divej a husi divej

16-01-2009
Na základe spoločnej žiadosti Okresných organizácií Slovenského poľovníckeho zväzu v Dunajskej Strede, v Galante, v Komárne, v Senci, v Senici, v Skalici a Regionálnej organizácie SPZ v Trnave o povolenie výnimky z času lovu kačice divej a husi divej,...

Dôvody neuskutočnenia rozporového konania k hromadným pripomienkam verejnosti

21-11-2008
(v zmysle bodu 3.3 ods. 2 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR)

„Kúsok lesa chorým deťom“

23-10-2008
Aj tak by sa dala nazvať dnešná dopoludňajšia návšteva lesných pedagógov v Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici...

Minister Stanislav Becík otvoril Európsky týždeň lesov

20-10-2008
Foto: Minister Stanislav Becík otvoril Európsky týždeň lesovMinister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík dnes v Bratislave v Medzinárodnom dome umenia pre deti Bibiana otvoril Európsky týždeň lesov.
Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood