Facebook Statistics
Značka Kvality
Lesy, drevo, poľovníctvo

Sekcia obsahuje všetky informácie a dôležité metodické usmernenia, ktoré sa týkajú lesného hospodárstva, spracovania dreva či pozemkových spoločenstiev. Poľovníkom a poľovníckym organizáciám ponúka rôzne usmernenia lovu zvierat, poľovnícku a lesnícku legislatívu, strategické dokumenty a metodické pokyny, správy o lesnom hospodárstve, zoznam odborných lesných hospodárov a zoznamy známych vlastníkov, ktorí o užívacie práva nepožiadali. Na stránke sú zverejnené správy zo zasadnutí Stáleho lesníckeho výboru Európskej komisie.


Mimoriadny zákaz kladenia ohňov v lesoch už neplatí

09-09-2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnešným dňom odvoláva zákaz zakladať a udržiavať otvorené ohne pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme,...Oznámenie

27-06-2011
Začatie mimo odvolacieho konania proti rozhodnutiu Krajského lesného úradu v Banskej Bystrici č. 2011/00108 zo dňa 28.4.2011

Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2011

17-05-2011
V dňoch 15. a 16. júna 2011 sa v Liptovskom Jáne uskutoční 10. ročník medzinárodného semináru "Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa 2011".

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

17-05-2011
číslo 1548/2011-720

ktorým sa určuje postup Slovenského pozemkového fondu a správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu pri riešení reštitučných náhrad za lesné pozemky podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov“


Európa je o krok bližšie k právne záväznej dohode pre lesy

05-04-2011
V termíne 30. až 31. marca 2011 sa v Osle uskutočnilo zasadnutie na úrovni expertov (národných kontaktných bodov) v rámci Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe.20. zasadnutie Výboru pre lesníctvo FAO / Svetový týždeň lesov

11-10-2010
20. zasadnutie Výboru pre lesníctvo Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO COFO 20) sa uskutoční v termíne 4. až 8. októbra 2010 v ústredí Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v Ríme. V rámci zasadnutia sa zároveň uskutoční druhý ročník podujatia s názvom „Svetový týždeň lesov“...


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood