Facebook Statistics
Značka Kvality
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

Kde deti aj dospelí žijú svoju rozprávku

11-08-2016
Foto: Kde deti aj dospelí žijú svoju rozprávkuFOCUS – V Galante čakali tridsať rokov, kým sa ruina v centre mesta začala prebúdzať znova k životu. Hovoríme o renesančnom kaštieli, na ktorí sú všetci obyvatelia právom hrdí a ktorí vďaka eurofondom znova vstal takpovediac už z popola.

Cesty pre žaby chránia prostredie pre ľudí

02-08-2016
Foto: Cesty pre žaby chránia prostredie pre ľudíFOCUS - Čo by sa stalo, keby žiab nebolo? V prírode účinnejšie kynožia hmyz, než všetky ľudské chemické postreky. Expertom sú na komáre. Prispievajú k čistote vôd a sú v potravinovom reťazci dôležitým článkom pre zachovanie viacerých vzácnych vtáčích druhov.

Seňa ako každá dedina je aj nie je pupkom sveta

25-07-2016
Foto: Seňa ako každá dedina je aj nie je pupkom svetaFOCUS – Seňa obec v okrese Košice okolie v Košickom samosprávnom kraji žije aj problémami, ako z mladej generácie vychovať ľudí schopných sa sami o seba postarať v dnešnom často tak zložitom svete. Je to veľmi dôležité, veď dnes moderných učebných pomôcok ťažko naučíte v praxi sa uplatniť najmä deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zo schovávačky v ruine je dnes kultúrny skvost

25-07-2016
Foto: Zo schovávačky v ruine je dnes kultúrny skvostFOCUS - Druhé najväčšie mesto Slovenska sa zviditeľnilo vďaka európskym fondom v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Metropola východu SR má 22 mestských častí, ku ktorým patrí aj Krásna. Tu sa nachádzajú archeologické nálezy, ktoré sú staršie než tie, ktoré sa viažu k samotným Košiciam. Krásna je pokladnicou nielen košickej, ale aj slovenskej histórie.

Nový domov pre opustených v Santovke

02-03-2016
Foto: Nový domov pre opustených v SantovkeFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Pomáhajú hradu a tak aj občanom v Kapušanoch

24-02-2016
Foto: Pomáhajú hradu a tak aj občanom v KapušanochFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Blaho obce Maňa je blahom aj pre Európu

17-02-2016
Foto: Blaho obce Maňa je blahom aj pre EurópuFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Devínsko novoveská história v nových šatách

09-02-2016
Foto: Devínsko novoveská história v nových šatáchFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Hasiči pod sopkou

26-01-2016
Foto: Hasiči pod sopkouFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Skúsenosť z Cilky motivuje

19-01-2016
Foto: Skúsenosť z Cilky motivujeFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Ďaleko od centra a predsa moderní

14-01-2016
Foto: Ďaleko od centra a predsa moderníFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

2. revízia Operačného programu Bratislavský kraj 2007-2013

18-12-2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene...

V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situácii

26-11-2015
Foto: V Myjave majú hasičov na pomoc v každej situáciiFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood