Facebook Statistics
Značka Kvality
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

Štúrov a Dubčekov Uhrovec je európskymi dverami

27-05-2015
Foto: Štúrov a Dubčekov Uhrovec je európskymi dveramiFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Aj v malých obciach sa dejú veľké mostné zázraky

22-05-2015
Foto: Aj v malých obciach sa dejú veľké mostné zázrakyFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Zo Spišskej Belej je mestečko poučenia

20-05-2015
Foto: Zo Spišskej Belej je mestečko poučeniaFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Hviezdny deň pre deti

19-05-2015
Foto: Hviezdny deň pre detiFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Bojnické atrakcie priťahujú

15-05-2015
Foto: Bojnické atrakcie priťahujúFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Slovenský malý Paríž sa po sto rokoch obnovuje

14-04-2015
Foto: Slovenský malý Paríž sa po sto rokoch obnovujeFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Protištátny punkáč za tlačiarenským strojom s cimbalistom

02-04-2015
Foto: Protištátny punkáč za tlačiarenským strojom s cimbalistomFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Marianka – utajované slovenské Lurdy

23-03-2015
Foto: Marianka – utajované slovenské LurdyFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Predstavenie nového Integrovaného operačného programu 2014 - 2020

12-03-2015
Predstavenie nového Integrovaného operačného programu 2014 - 2020(Trenčín, 12. marca 2015) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci predstavenia nového schváleného Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 odštartovalo sériu informačných dni v Trenčíne. Globálnym cieľom nového programu, ktorý nadväzuje na operačné programy určené na roky 2007 – 2013 – Regionálny operačný program a Operačný program Bratislavský kraj ...

Knižná kultúra v Poprade žije naplno

17-02-2015
Foto: Knižná kultúra v Poprade žije naplnoFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Spišské Podhradie nežije v stredoveku

13-02-2015
Foto: Spišské Podhradie nežije v stredovekuFOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Výzva pre príjemcov pomoci projektov JPD2

08-01-2015
MPRV SR ako riadiaci orgán týmto upozorňuje príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 2 na povinnosť zaslania Dotazníka o stave projektu po ukončení jeho realizácie za obdobie kalendárneho roka 2014, ...

Výzva pre konečných prijímateľov projektov Priority 3 OP ZI

08-01-2015
MPRV SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom týmto upozorňuje konečných prijímateľov projektov Priority 3 Operačného programu Základná infraštruktúra na povinnosť zaslania Skrátených monitorovacích správ za obdobie kalendárneho roka 2014, ...
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood