Facebook Statistics
Značka Kvality
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

Oznámenie o zverejnení revidovanej schémy štátnej pomoci

12-12-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. 240/2013 vydanom dňa 12. 12. 2013...

Výročná konferencia ROP a OPBK: Zlepšuje sa život ľudí a mení sa krajina

12-12-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja


Oznámenie o zverejnení schémy štátnej pomoci

22-11-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. 224/2013...

Z drogovej džungle kaštieľ, čo priťahuje (európsku) budúcnosť

06-11-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Októbrový hviezdny deň pre deti

30-10-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Slovenská vtáčia krajina

18-10-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Štúrov a Dubčekov Uhrovec je európskymi dverami

01-10-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Cibulári zo Zohora žijú odkazom Brunovského

23-09-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Ako žiť sa učia od tých, čo Európu budovali

13-09-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Škola hrou v Hlinnom slúži celej dedine

09-09-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Z košických kasární pochoduje kultúra

05-09-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Častá má tvár, chlieb a múdru históriu

03-09-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood