Facebook Statistics
Značka Kvality
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

Gbely chránia prírodu, ktorá ich rozvíja

27-08-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Miesto v srdci v Liptovskom Mikuláši

23-08-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Opustení ľudia našli v Santovke nový domov

22-08-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja

Senecké jazerá s vodou z eurofondov

21-08-2013
FOCUS Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja


Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

26-03-2013
pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o FP spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013, verzia č. 2 (platná od 03/2013).

Oznámenie

10-01-2013
MPaRV SR týmto vyzýva príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu NUTS II - Bratislava Cieľ 2 na zaslanie Dotazníka o stave projektu...

Oznámenie

10-01-2013
MPaRV SR týmto vyzýva konečných prijímateľov projektov Priority 3 Operačného programu Základná infraštruktúra na zaslanie...

Oznámenie o strategickom dokumente

12-06-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z....

Oznam

16-05-2012
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj z dôvodu preskúmania podmienok poskytnutia pomoci pozastavuje Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí...

Oznam

15-05-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov...


Oznam

10-02-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj organizuje konferenciu" Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov Operačného programu Bratislavský kraj a jeho ďalšie smerovanie v roku 2012",...
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood