Facebook Statistics
Značka Kvality
Regionálny rozvoj

/index.php?navID=89

Regionálny rozvoj sa v programovom období 2014 – 2020 uskutočňuje realizáciou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

Gestorom IROP pre programové obdobie 2014 – 2020 je Sekcia IROP. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Prioritné osi IROP

PO1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch 
PO2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
PO3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 
PO4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie 
PO5: Miestny rozvoj vedený komunitou 
PO6: Technická pomoc 

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR.

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP (SO pre IROP) plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, samosprávne kraje (okrem BBSK) a krajské mestá.

Oznam o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí

31-01-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dňa 31.1.2012 vyhlásilo Oznam...

Oznámenie o strategickom dokumente

27-01-2012
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z....Oznam pre žiadateľov v rámci výzvy OPBK o zmene termínu predkladania žiadostí o NFP

02-05-2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj “RO OPBK”) z dôvodu náročnosti prípravy projektov rozhodol...

Oznámenie o strategickom dokumente

08-04-2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie...

Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP

14-02-2011
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že dnes...

Pozvánka na informačné dni

25-01-2011
Národná rozvojová agentúra Maďarska v roli Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÉ DNI.

Pozvánka na informačný deň

18-01-2011
Národná rozvojová agentúra Maďarska v roli Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 v spolupráci...
Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood