Facebook Statistics

Oznámenie výsledku výberového konania

20-02-2019

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, ktoré sa konalo 19. februára 2019.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA sa z dvoch prihlásených zúčastnil jeden uchádzač. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného formou osobného pohovoru s uchádzačom, overila jeho odborné znalosti,  manažérske schopnosti a všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov konštatuje, že Ing. Rastislav Hutta dosiahol spolu 121 bodov a umiestnil sa na 1. mieste v poradí. Na základe výsledkov výberová komisia navrhuje Ing. Rastislava Huttu vymenovať za riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood