Facebook Statistics

Kontrakty

Kontrakty na rok 2008

Kontrakt č. 471/2008-910

Agentúra pre rozvoj vidieka

Kontrakt č. 501/2008-810

Výskumný ústav potravinársky

Kontrakt č. 5241/2007-310

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood