Facebook Statistics

Kontrakty

Kontrakty na rok 2010


Kontrakt č. 347/2009-940-K

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka

Kontrakt č. 353/2009-940

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Kontrakt č. 365/2009-910-K

Agentúra pre rozvoj vidieka

Kontrakt č. 366/2009-950-K

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Kontrakt č. 367/2009-950-K

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Kontrakt č. 368/2009-950-K

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Kontrakt č. 369/2009-950-K

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Kontrakt č. 370/2009-950-K

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Kontrakt č. 371/2009-950-K

Štátny veterinárny ústav ZvolenKontrakt č. 4697/2009-810

Výskumný ústav potravinárskyAgromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood