Facebook Statistics

Kontrakty

Kontrakty na rok 2011

Kontrakt č. 106/2010-310/K

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Kontrakt č. 1209/2011-710/MPRV S

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Kontrakt č. 139124/2010

Agentúra pre rozvoj vidieka


Kontrakt č. 361/2010-520-K

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Kontrakt č. 362/2010-520-K

Štátny veterinárny a potravinový ústav


Kontrakt č. 364/2010-520-K

Štátny veterinárny ústav Zvolen

Kontrakt č. 365/2010–520-K

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárovKontrakt č. 368/2010-560-K

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood