Facebook Statistics

Kontrakty

Kontrakty na rok 2018

Kontrakt č. 398/2017-611/MPRV SR

Agentúra pre rozvoj vidieka

Kontrakt č. 402/2017-520/MPRV SR

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárovKontrakt č. 429/2017-520/MPRV SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav


Kontrakt č. 79/2018-640/MPRV SR

Agroinštitút Nitra, štátny podnik


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood