Facebook Statistics

Kontrakty

Kontrakty na rok 2019

Kontrakt č. 379/2018/MPRVSR-520

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov



Kontrakt č. 405/2018/MPRVSR-520

Štátny veterinárny a potravinový ústav



Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood