Facebook Statistics
Značka Kvality

MIRRI Logo

Integrovaný regionálny operačný program je od 1.10.2020 v správe Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Kontakt: [email protected] , tel. 02/2092 8602.

RO pre IROP informuje, že na otázky spojené s prioritnou osou 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou bola zriadená e-mailová schránka [email protected]

Všetky otázky k tejto prioritnej osi IROP Vás prosíme zasielať na predmetnú adresu.

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD

14-05-2018

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarská republika - Slovenská republika - Rumunsko - Ukrajina
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika
Regionálny operačný program
Operačný program Bratislavský kraj
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika
Bestslovakfood