Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2002

Vestník čiastka 11/2002 (vystavená 20-06-2002)

Obsah:

59.
Metodický pokyn na povolovanie výnimiek podla § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky rezortu pôdohospodárstva a Slovenský pozemkový fond
60.
Metodický pokyn organizačného zabezpečenia likvidácie štátnych podnikov rezortu pôdohospodárstva
61.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na ochranu proti šíreniu obaľovačov (Cacoecimorpha pronubana HÜBNER a Epichoristodes acerbella WALKER)
62.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky ustanovujúca postup na oznámenie o pozastavení zásielky Komisii Európskych spoločenstiev
63.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na ochranu proti šíreniu štítnicky nebezpečnej (Quadraspidiotus perniciosus COMSTOCK)
64.
Oznámenie o oprave

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2002 (vystavená 14-05-2002)

Obsah:

42.
Zásady organizovania a podpory trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami a skupina výrobkov v roku 2002
43.
Štatút Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry Slovenskej republiky
44.
Organizačný poriadok Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry Slovenskej republiky
45.
Smernica Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry Slovenskej republik na podporu propagácie spotreby a odbytu vybraných druhov výrobkov
46.
Rokovací poriadok Komoditnej rady pre zeleninu
47.
Rokovací poriadok Komoditnej rady pre zemiaky
48.
Rokovací poriadok Komoditnej rady pre cukrovú repu a cukor
49.
Rokovací poriadok Komoditnej rady pre obilniny
50.
Rokovací poriadok Komoditnej rady pre hydinu
51.
Rokovací poriadok Komoditnej rady pre bravčové mäso
52.
Rokovací poriadok Komoditnej rady pre hovädzie mäso
53.
Rokovací poriadok Komoditnej rady pre mlieko
54.
Rokovací poriadok Komoditnej rady pre marketing
55.
Oznámenie o oprave textu
56.
Oznámenie o oprave textu
57.
Doplnenie uverejnených dodatkov k Listine registrovaných odrôd
58.
Zmeny v Listine registrovaných odrôd v roku 2002

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2002 (vystavená 20-06-2002)

Obsah:

41.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2002 (vystavená 06-05-2002)

Obsah:

40.
Prehľad firiem a krmív zapísaných do registra krmív

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2002 (vystavená 22-04-2002)

Obsah:

35.
Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín /Doplnok 1/2002/
36.
Oznámenie o úprave kvóty predaja konzumných zemiakov z úrody roku 2002
37.
Zoznam hromadne vyrábaných veterinárnych liekov a prípravkov registrovaných a schválených v Slovenskej republike /stav k 20. 3. 2002/
38.
Štatút Komisie pre bezpečnosť potravín zo 14. marca 2002 č. 1393/1/2002-500
39.
Rokovací poriadok Komisie pre bezpečnosť potravín zo 14. marca 2002 č. 1393/2/2002-500

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2002 (vystavená 19-03-2002)

Obsah:

24.
Štatút Rezortnej likvidačnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 214/ 2002-420/19
25.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 457/2002-100 zo dňa 11. 2. 2002 o dofinancovaní programov ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a delimitovaných záväzkov Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu
26.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 519/2002-100 zo dňa 11. 2. 2002 o dofinancovaní programov v lesníctve a dofinancovanie záväzkov bývalého Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
27.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 595/2002-100 o dofinancovaní záväzkov Štátneho vodohospodárskeho fondu Slovenskej republiky za rok 2001
28.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 18. februára 2002 č. 522/2002-100 o podpore financovania investícií v pôdohospodárstve a potravinárstve
29.
Zoznam prídavných látok a materiálov, ktoré možno používať pri spracovávaní bioproduktov a pri výrobe biopotravín, vrátane ich balenia, v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2002
30.
Zoznam povolených hnojív, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2002 č.j. 1120/2002-620
31.
Zoznam povolených krmív, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2002 č.j. 1119/2002-620
32.
Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2002 č.j. 1118/2002-620
33.
Dodatočné vyhlásenie kvóty predaja potravinárskej pšenice a konzumných zemiakov z úrody roku 2002
34.
Oznámenie o zmene výšky kvóty predaja jatočných býkov na rok 2002

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2002 (vystavená 19-03-2002)

Obsah:

22.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o boji proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus)
23.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o boji proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka (Ralstonia solanacearum)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2002 (vystavená 26-03-2002)

Obsah:

18.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. janára 2002 č. 39/1/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra1997 č. 1497/1/1997-100 o kŕmnych surovinách na výrobu kŕmnych zmesí a o hospodárskych krmivách
19.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/2/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/2/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na technologické zariadenia a technologické postupy na výrobu kŕmnych zmesí, ktoré sa neoverujú, ukazovatele výživnej hodnoty a použiteľnosti kŕmnych zmesí, ich bližšie hodnotenie a podmienky uvádzania do obehu
20.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. januára 2002 č. 39/3/2002-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 26. novembra 1999 č. 4156/1999-100
21.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky k výnosu č. 39/3/2002-2

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2002 (vystavená 19-03-2002)

Obsah:

17.
Potravinový kódex Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2002 (vystavená 19-03-2002)

Obsah:

6.
Metodické usmernenie k niektorým ustanoveniam výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 3. januára 2002 č. 3485/1/2001-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie
7.
Metodické usmernenie k niektorým ustanoveniam výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 3. januára 2002 č. 3485/2/2001-100, o podpore podnikania v poľnohospodárstve
8.
Doplnok k Metodickému usmerneniu k niektorým ustanoveniam výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR z 3. januára 2002 č.3485/2/2001-100, o podpore podnikania v poľnohospodárstve - Oznámenie parametrov pre poskytovanie dotácií podľa Výnosu MP SR   č. 3485/2/2001-100 na § 10 ods. 8 pre rok 2002
9.
Štatút rezortnej konkurznej komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
10.
Štatút regionálnej konkurznej komisie regionálneho odboru Ministerstva pôdohospodárstva Slo- venskej republiky
11.
Kalendár výstav a veľtrhov pre rok 2002
12.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č.3322/1/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o pravidelných kontrolách mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
13.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
14.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č.3322/2/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na posilnenie odolnosti rastlín
15.
Zoznam osív neregistrovaných odrôd zeleniny, ktoré ukončili štátne odrodové skúšky a na dovoz ktorých Ministerstvo pôdohospodárstva SR vydáva povolenie podľa § 40, bodu 2 zákona NR SR č. 291/1996 Z.z.o odrodách a osivách
16.
Zoznam povolení na dovoz neregistrovaného osiva a neregistrovaného sadiva a na úpravy osív vydaných od 1. júla do 31. decembra 2001

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2002 (vystavená 05-03-2002)

Obsah:

1.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. januára 2002 č. 3485/1/2001-100, ktorým sa vyhlasujú katastrálne územia patriace do jednotlivých poľnohospodársky znevýhodnených oblastí a ustanovuje výška podpory na ich obhospodarovanie
2.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 3. januára 2002 č. 3485/2/2001-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve
3.
Štatút Rezortnej privatizačnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva SR
4.
Celoplošné povolenie na výrobu obchodného osiva ovsa siateho pre úrodu roku 2002
5.
Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín a mechanizacných prostriedkov na ochranu rastlín (Doplnok 4/2001)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood