Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2008

Vestník čiastka 11/2008 (vystavená 30-06-2008)

Obsah:

28.
Listina registrovaných odrôd

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2008 (vystavená 16-06-2008)

Obsah:

27.
Zásady posudzovania a udeľovania „Značky kvality SK“ na poľnohospodárske výrobky a potraviny

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2008 (vystavená 30-05-2008)

Obsah:

25.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o limitných cenách vakcín a medikačných prípravkov na eradikáciu ochorení zvierat a rýb na rok 2008 (zo 7. mája 2008 č. 2204/2008)
26.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o výške limitnej sadzby na zvýšenú plochu ustajnenia ošípaných a na zlepšenie životných podmienok ošípaných na rok 2008 (zo 7. mája 2008 č. 2204/2008)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2008 (vystavená 12-05-2008)

Obsah:

19.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickom poľnohospodárstve č. j. 1867/2008-920
20.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom poľnohospodárstve č. j. 1868/2008-920
21.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2008 – Doplnok 1/08
22.
Smernica č. 1534/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podmienky udelenia súhlasu na prevod vlastníctva majetku štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu
23.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny (z 1. mája 2008 č. 2080/2008-510)
24.
Reprezentatívne výnosy pre platbu na pestovanie energetických plodín (č. 2133/2008-510)
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2008 (vystavená 05-05-2008)

Obsah:

15.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 07902/2008-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdo-hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007 - OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín
16.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. apríla 2008 č. 06913/2008-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohos-podárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2003 č. 1799/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami v znení neskorších predpisov
17.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. januára 2008 do 31. marca 2008
18.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri právne chránených odrôd (z 11. apríla 2008 č. 1877/2008-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2008 (vystavená 18-03-2008)

Obsah:

14.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2008

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2008 (vystavená 18-03-2008)

Obsah:

12.
Zoznam schválených prvých spracovateľov
13.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri uplatňovaní zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2008 (vystavená 05-03-2008)

Obsah:

11.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. februára 2008 č. 04650/2008-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2008 (vystavená 12-02-2008)

Obsah:

8.
Metodický pokyn k výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1438/2007-100 z 20. júna 2007 o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku
9.
Schéma štátnej pomoci na úhradu nákladov a škôd spôsobených usmrtením zvierat v dôsledku nariadeného opatrenia
10.
Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2008 (vystavená 01-02-2008)

Obsah:

5.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. januára 2008 č. 2319/2007-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca označovanie potravín v znení neskorších predpisov
6.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. októbra 2007 do 31. decembra 2007
7.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (z 21. januára 2008 č. 673/2008-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2008 (vystavená 15-01-2008)

Obsah:

1.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2007 č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín
2.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín
3.
Dohoda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a potravinárstva Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva
4.
Redakčné oznámenie o oprave výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 1438/2007–100 z 20. júna 2007 o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku zverejneného v čiastke 12 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 29. júna 2007 (oznámenie č. 296/2007 Z. z.)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood