Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2011

Prehľad vestníkov za rok 2011 (vystavená 09-01-2012)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 40/2011 (vystavená 22-12-2011)

Obsah:

65.
Uverejnenie údajov žiadostí o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín - Klenovecký syrec (jednotný dokument)
66.
Dodatok Kalendár veľtrhov a výstav 2012

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 39/2011 (vystavená 06-12-2011)

Obsah:

64.
Metodický pokyn č. 3860/2011-420 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o postupe pri správe a vymáhaní pohľadávok štátu

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 38/2011 (vystavená 23-11-2011)

Obsah:

62.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške priamych platieb na rok 2011 (č. 954/2011-100)
63.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe pre rok 2011 (č. 955/2011-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 37/2011 (vystavená 16-11-2011)

Obsah:

61.
Štatút Komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre nezávislé preskúmanie procesu auditu úradnej kontroly potravinového reťazca bez zamerania na financie
 
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 36/2011 (vystavená 28-10-2011)

Obsah:

60.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 č. 917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 35/2011 (vystavená 24-10-2011)

Obsah:

59.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 13. 10. 2011 číslo 4094/2011-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 34/2011 (vystavená 13-10-2011)

Obsah:

58.
Doplnok k zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 01. 07. 2011 do 30. 09. 2011

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 33/2011 (vystavená 07-10-2011)

Obsah:

57.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 3967/2011-620

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 32/2011 (vystavená 05-10-2011)

Obsah:

56.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 5. septembra 2011 č. 01242-OL-2011, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 31/2011 (vystavená 23-09-2011)

Obsah:

55.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 30/2011 (vystavená 23-09-2011)

Obsah:

54.
Listina registrovaných odrôd 2011.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 29/2011 (vystavená 09-08-2011)

Obsah:

53.
Kalendár veľtrhov a výstav 2012

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood