Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2016

Vestník čiastka 17/2016 (vystavená 01-07-2016)

Obsah:

49.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2016 (č. 406/2016-100)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2016 (vystavená 23-06-2016)

Obsah:

48.
Listina registrovaných odrôd 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2016 (vystavená 25-05-2016)

Obsah:

47.
Štatút pracovnej skupiny, ktorým sa mení a dopĺňa štatút pracovnej skupiny na koordináciu systému založeného na GIS umožňujúceho spracovanie priestorových a alfanumerických údajov nahlásených plôch

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2016 (vystavená 26-05-2016)

Obsah:

20.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2016
21.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2016
22.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2016
23.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2016
24.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2016
25.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám – Scrapie v Slovenskej republike pre rok 2016
26.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2016 – 2017
27.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na roky 2016 – 2017
28.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) v Slovenskej republike na roky 2016 – 2017
29.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2016
30.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2016
31.
Národný kontrolný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2016
32.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike v roku 2016
33.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku v roku 2016
34.
Program prevencie, monitoringu a kontroly niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2016
35.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2016

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Obsah:

36.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru koní na území Slovenskej republiky
37.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
38.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na území Slovenskej republiky
39.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území Slovenskej republiky
40.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu chorôb rýb na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Obsah:

41.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka
42.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu klasického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
43.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky
44.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky
45.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike
46.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu vezikulárnej choroby ošípaných na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2016 (vystavená 20-04-2016)

Obsah:

19.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o uverejnení podaných prihlášok na udelenie šľachtiteľských osvedčení zapísaných v registri prihlášok a zmeny v registri šľachtiteľských osvedčení (z 15.4.2016 číslo 1839/2016-510)
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2016 (vystavená 20-04-2016)

Obsah:

16.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 9118/2016-620
17.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 9120/2016-620
18.
Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. j. 9121/2016-620
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2016 (vystavená 12-04-2016)

Obsah:

15.
Dodatok k Štatútu Komisie na hodnotenie vína z 13. januára 2011 č. 11149/2010-1310

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2016 (vystavená 04-04-2016)

Obsah:

14.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2016 (vystavená 30-03-2016)

Obsah:

12.
Štatút pracovnej skupiny pre koordináciu Integrovaného regionálneho operačného programu a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre oblasť dopravy
13.
Štatút pracovnej skupiny pre koordináciu realizácie Integrovaného regionálneho operačného programu a Operačného programu Ľudské zdroje pre oblasť vzdelávania

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2016 (vystavená 22-03-2016)

Obsah:

11.
Štatút pracovnej skupiny na koordináciu systému založeného na GIS umožňujúceho spracovanie priestorových a alfanumerických údajov nahlásených plôch

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2016 (vystavená 21-03-2016)

Obsah:

10.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení opatrenia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti na predchádzanie výskytu a rozširovania škodlivých organizmov - Opatrenie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave č. OOR/2019/2016 proti rozširovaniu bakteriálnej choroby spála jadrovín (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al) na Slovensku vo vzťahu ku kočovaniu včelstiev

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood