Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2019

Prehľad vestníkov za rok 2019 (vystavená 09-01-2020)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 30/2019 (vystavená 20-12-2019)

Obsah:

62.
Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru a pracovnej skupiny pre tvorbu Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2021 – 2030
63.
Štatút a rokovací poriadok Radypre tvorbu Národného lesníckeho programu SR pre obdobie rokov 2021 – 2030

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 29/2019 (vystavená 13-12-2019)

Obsah:

60.
Dodatok k Štatútu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu so sídlom Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín č. 576/2015-100
61.
Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre nezávislé preskúmanie procesu auditu úradnej kontroly

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 28/2019 (vystavená 11-12-2019)

Obsah:

58.
Zoznam certifikovaných hnojív
59.
Zoznam vzájomne uznaných hnojív

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2019 (vystavená 02-12-2019)

Obsah:

56.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 10213/2019-250 k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní
 
s majetkom štátu ďalej len „smernica"
57.
Štatút rezortnej majetkovej komisie č. 10214/2019-250

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2019 (vystavená 02-12-2019)

Obsah:

54.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2019 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny (č. 54621/2019)
55.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2019 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny – dodatok č. 1 (č. 54622/2019)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2019 (vystavená 02-12-2019)

Obsah:

53.
Zoznam kŕmnych doplnkových látok

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2019 (vystavená 22-11-2019)

Obsah:

52.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výške platieb určených pre agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické poľnohospodárstvo v Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (č. 10913/2019-620)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2019 (vystavená 18-10-2019)

Obsah:

51.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2019 (č. 45559/2019)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2019 (vystavená 20-09-2019)

Obsah:

50.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu prípravkov na ochranu rastlín, ktorých použitie je v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa zákona č. 305/2018 Z. z.o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov zakázané

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2019 (vystavená 12-09-2019)

Obsah:

49.
Štatút komoditných rád Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydaný rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 4010/2019-510

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood