Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2021

Vestník čiastka 24/2021 (vystavená 02-09-2021)

Obsah:

53.
Kalendár veľtrhov a výstav 2021 – Dodatok č. 1

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2021 (vystavená 02-09-2021)

Obsah:

52.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 8730/2021-340 o zabezpečení procesu poskytovania národných podpôr zo dňa 24. augusta 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2021 (vystavená 05-08-2021)

Obsah:

49.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej
 
poľnohospodárskej výrobe č. s.
50.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok
 
povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s.
51.
Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2021 (vystavená 29-07-2021)

Obsah:

48.
Štatút Komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre nezávislé preskúmanie procesu auditu úradnej kontroly č. 9909/2021-810 z 15/07/2021
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2021 (vystavená 28-07-2021)

Obsah:

47.
Rozhodnutie o určení obdobia roka 2021, v ktorom možno spotrebiteľovi ponúkať burčiak, vyrobený z hrozna zozbieraného v tomto roku
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2021 (vystavená 22-07-2021)

Obsah:

46.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2021 (č. 15729/2021)
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2021 (vystavená 06-07-2021)

Obsah:

20.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2021
21.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2021
22.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčních kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2021
23.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2021
24.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2021
25.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voci prenosným spongiformným encefalopatiám – scrapie v Slovenskej republike pre rok 2021
26.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2021-2022
27.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na roky 2020-2021
28.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) a infekčnej hemotopoetickej nekrózy (IHN) v Slovenskej republike na roky 2020-2021
29.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2021
30.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2021
31.
Národný eradikačný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2021
32.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2020 – 2021
33.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike v roku 2021
34.
Národný program eradikácie niektorých transmisívnych spongiformních encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2021
35.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2021
36.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru koní na území Slovenskej republiky
37.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
38.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na území Slovenskej republiky
39.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území Slovenskej republiky
40.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu chorôb rýb na území Slovenskej republiky
41.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka
42.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu klasického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
43.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky
44.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky
45.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenie a výskytu vezikulárnej choroby ošípaných na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2021 (vystavená 09-06-2021)

Obsah:

19.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 7927/2021-750, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov zo 7. júna 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2021 (vystavená 01-06-2021)

Obsah:

17.
Štatút medzirezortnej pracovnej skupiny pre účely kontroly a monitorovania priebehu
 
projektu úprav a používania ITMS2014+ pre potreby implementácie Programu rozvoja
 
vidieka SR 2014 – 2020 za časť opatrenia 19 – MAS č. 9417/2021-272 z 28. 05. 2021
18.
Rokovací poriadok medzirezortnej pracovnej skupiny pre účely kontroly a monitorovania priebehu projektu úprav a používania ITMS2014+ pre potreby implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 za časť opatrenia 19 – MAS č. 9417/2021-272 z 28. 05. 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2021 (vystavená 28-05-2021)

Obsah:

16.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej
 
produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2021 (vystavená 21-05-2021)

Obsah:

15.
Štatút Múzea Tatranského národného parku (ďalej len „Múzeum TANAP-u“)
 
ŠTÁTNYCH LESOCH TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
 
TATRANSKÁ LOMNICA (ďalej len „ŠL TANAP-u“)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2021 (vystavená 13-05-2021)

Obsah:

14.
Štatút lesnej majetkovej komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o rokovaní pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov č. 7928/2021-750 z 11. mája 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2021 (vystavená 04-05-2021)

Obsah:

13.
Kalendár veľtrhov a výstav 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood