Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2022

Vestník čiastka 15/2022 (vystavená 30-06-2022)

Obsah:

39.
Kalendár veľtrhov a výstav 2022
40.
Dodatok č. 1 k Štatútu kontrolnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 
Slovenskej republiky č. 11903/2021-250 z 14.10.2021 pre štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2022 (vystavená 19-05-2022)

Obsah:

38.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2022 (vystavená 19-05-2022)

Obsah:

14.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2022
15.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2022
16.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2022
17.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2022
18.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2022
19.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám – scrapie v Slovenskej republike pre rok 2022
20.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2022-2023
21.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na roky 2022-2023
22.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) a infekčnej hemotopoetickej nekrózy (IHN) v Slovenskej republike na roky 2022-2023
23.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2022
24.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2022
25.
Národný eradikačný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2022
26.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2022 – 2023
27.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike v roku 2022
28.
Národný program eradikácie niektorých transmisívnych spongiformních encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2022
29.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2022
30.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
31.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na území Slovenskej republiky
32.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území Slovenskej republiky
33.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu chorôb rýb na území Slovenskej republiky
34.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu katarálnej horúčky oviec - modrého jazyka
35.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
36.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky
37.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2022 (vystavená 13-05-2022)

Obsah:

13.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o odchýlke z konečného termínu na predloženie jednotnej žiadosti a konečného termínu na oznámenie zmien jednotnej žiadosti na rok 2022 (č. 10990/2022)
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 11/2022 (vystavená 09-05-2022)

Obsah:

12.
Dodatok č. 1 k ŠTATÚTU rezortnej majetkovej komisie č. 9456/2021-250 z 20. 10. 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 10/2022 (vystavená 03-05-2022)

Obsah:

11.
Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
vo veci postupu pri konaniach súvisiacich s osobitným obhospodarovaním lesa
 
(číslo 6169/2022-720 z 26. apríla 2022)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 9/2022 (vystavená 29-04-2022)

Obsah:

10.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o odchýlkach z postupov platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu
 
a životné prostredie – dodatok č. 1(č. 9961/2022)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2022 (vystavená 29-04-2022)

Obsah:

9.
Dodatok č. 1 k Štatútu Národnej platformy predchádzania potravinovým stratám
 
a plytvaniu potravinami

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2022 (vystavená 27-04-2022)

Obsah:

8.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
č. 5091/2022-140, ktorou sa upravuje komunikácia Ministerstva pôdohospodárstva
 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s médiami a verejnosťou z 11. 04. 2022

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2022 (vystavená 21-04-2022)

Obsah:

7.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov, potravín a liehovín – „Trenčianska borovička „JUNIPERUS“ / Trenčianska borovička „JUNIPERIES“ – TRENČÍN DISTILLERY“ (jednotný dokument)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2022 (vystavená 06-04-2022)

Obsah:

5.
OznámenieMinisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o odchýlkach z postupov platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu
 
a životné prostredie (č. 7265/2022)
6.
Štatút Komoditných rád Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
 
republiky č. 5132/2022-510 z 24. marca 2022

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2022 (vystavená 31-03-2022)

Obsah:

4.
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod 2022

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2022 (vystavená 22-02-2022)

Obsah:

3.
Štatút riadiaceho výboru pôdohospodárskej znalostnej bázy NEXUS pre oceňovanie a financovanie ekosystémových služieb pôdy a krajiny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3918/2022-930 zo 17. februára 2022

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood