Facebook Statistics
Značka Kvality

Vestníky

Vestníky - rok 2023

Vestník čiastka 30/2023 (vystavená 24-11-2023)

Obsah:

74.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2023 (č. 25238/2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 29/2023 (vystavená 23-11-2023)

Obsah:

73.
Štatút Odbornej komisie na zabezpečenie obnovy, rozvoja a modernizácie hydromeliorácií na Slovensku v kontexte so súborom opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmenu klímy a obnovu infraštruktúry závlah na Slovensku č. 7209/2023-510 zo 16. novembra 2023

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 28/2023 (vystavená 14-11-2023)

Obsah:

72.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2023 (č. 23802/2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2023 (vystavená 26-10-2023)

Obsah:

70.
Štatút komisie na posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci národných podpôr č. 8890/2023-340 z 24. októbra 2023
71.
Dodatok č. 1 k smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 8730/2021-340 o zabezpečení procesu poskytovania národných podpôr zo dňa 24. augusta 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2023 (vystavená 19-10-2023)

Obsah:

69.
Redakčné oznámenie o oprave chyby

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2023 (vystavená 16-10-2023)

Obsah:

68.
Rozhodnutie o určení príspevkovej organizácie ako príspevkovej organizácie, ktorá
 
spravuje a aktualizuje databázu území podľa § 14h ods. 16 zákona č. 309/2009 Z. z.
 
v znení zákona č. 363/2022 Z. z.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2023 (vystavená 11-10-2023)

Obsah:

64.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Conotrachelus nenuphar
65.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Thaumatotibia leucotreta
66.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Rhagoletis pomonella
67.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Anthonomus eugenii

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2023 (vystavená 29-09-2023)

Obsah:

63.
Uverejnenie údajov žiadosti o zápis chránených označení (chránené označenie pôvodu,
 
chránené zemepisné označenie, zaručená tradičná špecialita) poľnohospodárskych výrobkov a potravín – Spišské párky (jednotný dokument)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2023 (vystavená 19-09-2023)

Obsah:

62.
Rozhodnutie o určení dátumu kalendárneho roka 2023, pred ktorým je podľa zákona
 
zakázané uvádzať na trh víno vo fľašiach, ktoré bolo vyrobené v tomto kalendárnom roku
 
z hrozna zozbieraného v tom istom kalendárnom roku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2023 (vystavená 19-09-2023)

Obsah:

58.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Agrilus anxius
59.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Agrilus planipennis
60.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Anoplophora glabripennis
61.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu prioritného škodcu
 
Anoplophora chinensis

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2023 (vystavená 19-09-2023)

Obsah:

57.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
č. 4330/2023-243 o prevádzke a používaní služobných motorových vozidiel

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2023 (vystavená 24-08-2023)

Obsah:

56.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2023 (č. 16327/2023)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2023 (vystavená 14-08-2023)

Obsah:

55.
Listina registrovaných odrôd pre rok 2023

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood