Facebook Statistics

Oznámenie MPRV SR k vyplňovaniu a zasielaniu polročného výkazu podľa zákona o potravinách

17-07-2014
Dňa 17.6.2014 bolo na stránke SEKCIE POTRAVINÁRSTVA A OBCHODU – DOKUMENTY zverejnené OZNÁMENIE MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR...


Oznámenie

24-06-2014
Dňa 24. 6. 2014 bola na stránke sekcie potravinárstva a obchodu v časti Obchod - ŠTATISTIKA OBCHODU S POĽNOHOSPODÁRSKYMI A POTRAVINÁRSKYMI VÝROBKAMI zverejnená „Informácia o vývoji obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v I. štvrťroku 2014".

POLROČNÝ VÝKAZ

17-06-2014
o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu a v členení na jednotlivé výrobné odbory potravinárskeho priemyslu

Oznam

17-06-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 17.6.2014 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až máj 2014"


Oznam

23-05-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod / Dodávateľský potravinový reťazec bola dňa 23.5.2014 zverejnená pravidelná mesačná "Informácia o vývoji priemerných mesačných harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP) potravín v krajinách EÚ - 28 za január až apríl 2014"
Oznam

27-03-2014
Na stránke sekcie Potravinárstvo a obchod v časti Obchod – ŠTATISTIKA OBCHODU S POĽNOHOSPODÁRSKYMI A POTRAVINÁRSKYMI VÝROBKAMI bola dňa 27.3.2014 zverejnená...AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood