Facebook Statistics

Smernicu č. 2223/2009-250 MP SR

22-10-2009
ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 3680/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii podnikov v znení neskorších predpisovOpatrenie MP SR z 25. marca 2009

20-04-2009
o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Smernica č. 1061/2009-250 MP SR

05-03-2009
ktorou sa mení smernica č. 3680/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii štátnych podnikov v znení smernice č. 4173/2008-250 a smernice č. 4663/2008-250

Smernica č. 3680/2008-250

10-02-2009
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii štátnych podnikov

Smernica č. 4663/2008-250

10-02-2009
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 3680/2008-250 Ministerstva ôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii podnikov v znení smernice č. 4173/2008-250

Informácia MP SR o nájomných zmluvách (IV. štvrťrok 2008)

03-02-2009
Informácia o nájomných zmluvách za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a MP SR za IV. Q. 2008.

Informácia MP SR o nájomných zmluvách (III. štvrťrok 2008)

04-11-2008
Informácia o nájomných zmluvách za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a MP SR za III. Q. 2008.

Smernica č. 4173/2008-250

14-10-2008
MP SR, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 3680/2008-250 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe štátnych podnikov a Slovenského pozemkového fondu a niektoré úlohy pri likvidácii štátnych podnikov, uverejnená vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky čiastke 19 z 22. septembra 2008 pod číslom 47

Informácia MP SR o nájomných zmluvách (II. štvrťrok 2008)

31-07-2008
Informácia Ministerstva pôdohospodárstva SR o nájomných zmluvách uzavretých v II. štvrťroku 2008 ministerstvom a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti.


Informácia MP SR o nájomných zmluvách (I. štvrťrok 2008)

30-04-2008
Informácia MP SR o nájomných zmluvách za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a MP SR za 1. štvrťrok 2008

Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood