Facebook Statistics
Značka Kvality

Správa o stave usporiadania pozemkov a stavieb v štátnych organizáciách lesného hospodárstva

14-07-2008
správa schválená na Porade vedenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky


Spoločné usmernenie

01-04-2008
MP SR a MŽ SR na realizáciu opatrení podľa § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov


Dôvody neuskutočnenia rozporového konania k hromadnej pripomienke k materiálu "Správa o zdravotnom stave lesov"

19-11-2007
(v zmysle bodu 3.3 ods. 2 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR)


Spoločné usmernenie

27-07-2007
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky - sekcia lesnícka a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - sekcia ochrany prírody a krajiny na jednotnú realizáciu preventívnych protipožiarnych opatrení v priestore postihnutom kalamitou a na lesných pozemkoch
uverejnené vo Vestníku MP SR - ročník XXXIX z 25.07.2007, čiastka 13 pod č. 45ďalšie vzdelávanie

Levické poľovnícke dni 2010

08-04-2010
pozvánka na odborný seminár s medzinárodnou účasťou

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood