Facebook Statistics

Oznam

15-02-2016
MPRV SR, v súlade s čl. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/141, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 639/2014, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa platieb pre mladých poľnohospodárov a dobrovoľnej viazanej podpory a ktorým sa stanovuje odchýlka od článku 53 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 oznamuje možnosť úpravy finančných prostriedkov podľa...

Oznam

27-01-2016
MPRV SR oznamuje, že Európska komisia (EK) v kontexte novej podoby Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) pre roky 2015-2020 spustila verejnú konzultáciu o ekologizačných postupoch (tzv. greening), ktoré sú od roku 2015 povinní spĺňať žiadatelia o priame platby v rámci platby na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie.
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood