Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


FCS Friends of the Countryside
Priatelia vidieka
FDA(USA) Food and Drug Administration
Americký úrad pre kontrolu potravín a liekov
FDC food-deficit country
krajina s nedostatkom potravín
FDF UK Food and Drink Federation
Britská federácia pre potraviny a nápoje
FE feed unit
kŕmna jednotka
FEAD Fédération Européenne des Activités du Déchet et de l´Environment
Európske združenie pre likvidáciu odpadov
FEAP EU Fifth Environmental Action Programme
Piaty akčný program EÚ pre životné prostredie
FEBC Forum for European Bioindustry Coordination
Fórum pre koordináciu európskeho biopriemyslu
FEDESA Fédération Européenne de la Santé Animale
Európska federácia pre zdravie zvierat
FEDIMA European Federation of Manufacturers of Bakers and Confectioners Ingredients and Additives
Európska federácia výrobcov pekárskych a cukrárskych ingrediencií a aditív
FEDIOL Fédération de l´industrie de l´huilerie de la CE
Federácia spracovateľov semien a výrobcov oleja EÚ
FEDOLIVE EU Federation of the Olive Oil Industry
Federácia výrobcov olivového oleja EÚ
FEEDAP Additives and products or substances used in animal feed
Pracovná skupina pre aditíva a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá
FEFAC European Feed Manufacturer´s Federation
Európska federácia výrobcov krmív
FEFANA European Federation of Animal Feed Additive Manufacturers
Európska federácia výrobcov kŕmnych doplnkov
FELEG Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit
Nemecký zákon na podporu útlmu poľnohospodárskej činnosti
FENIL(Španielsko) Federación Nacional de Industrias Lácteas
Národná mliekarska asociácia
FEO Fishmeal Exporters Organization
Organizácia vývozcov rybej múčky
FEPEX La Federación Espanola de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas
Španielska federácia združení producentov a exportérov ovocia, zeleniny a kvetov
FEWITA Federation of European Wholesale and International Trade Association
Federácia európskych veľkoobchodníkov a medzinárodného obchodného združenia

« 85 records, 5 pages, current page 2 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood