Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


GMOs genetically modified organisms
geneticky modifikované organizmy
GMS(Kanada) Growers Marketing Service
Marketingová služba pre pestovateľov
GNP gross national product
hrubý národný produkt
GPA government procurement agreement
vládou sprostredkovaná dohoda
GRAS generally recognized as safe
všeobecne považované za bezpečné
GREEN General Research in Environment for Eastern European Countries
Základný výskum v oblasti životného prostredia pre východoeurópske krajiny
GRID Global Resource Information Database
databáza svetových zdrojov
GRIP Gross Revenue Insurance Programme
program poistenia hrubého dôchodku
GSP Generalised System of Preferences
všeobecný systém preferencií
GSTP generalised system of trade preferences
generalizovaný systém obchodných preferencií
GTZ(Nemecko) Gesellschaft für Technische Zusammmenarbeit
Agentúra pre technickú spoluprácu
GUS(Poľsko) Glowny Urzad Statystyczny
Centrálny štatistický úrad
GVA gross value added
hrubá pridaná hodnota
GWP Global Warning Potential
Celkový potenciál globálneho otepľovania

« 34 records, 2 pages, current page 2 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood