Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


ICMSA Irish Creamery Milk Suppliers Association
Írska organizácia združujúca rodinné farmy
ICN International Conference on Nutrition
Medzinárodná konferencia o výžive
ICOMIA International Council of Marine Industry Associations
Medzinárodná rada asociácií spracovateľov morských produktov
ICOS Irish Cooperatives Organization
Írska družstevná organizácia
ICP Integrated Commodity Programme
Integrovaný komoditný program
ICTSD International Centre for Trade and Sustainable Development
Medzinárodné centrum pre obchod a udržateľný rozvoj
IDA International Dairy Agreement
Medzinárodná dohoda o mlieku
IDA Irish Development Agency
Írska rozvojová agentúra
IDES Interactive Data Entry System
interaktívny systém vstupných dát
IDF International Dairy Federation
Medzinárodná mliekárska federácia
IEA International Energy Agency
Medzinárodná agentúra pre energiu
IEC International Economic Cooperation
medzinárodná hospodárska spolupráca
IEEP Institute for European Environmental Policy
Ústav pre európsku environmentálnu politiku
IEFR International Emergency Food Reserve
medzinárodná núdzová rezerva potravín
IERiGZ(Poľsko) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej
Ústav pre ekonomiku poľnohospodárstva a potravinárstva
IEV(Belgicko) Institut d´expertise vétérinaire
Ústav pre veterinárne expertízy
IFA Irish Farmers Association
Združenie írskych farmárov
IFA International Fertilizer Industry Association
Medzinárodná asociácia výrobcov hnojív
IFAD International Fund for Agricultural Development
Medzinárodný fond pre rozvoj poľnohospodárstva
IFAP International Federation of Agricultural Producers
Medzinárodná federácia poľnohospodárskych výrobcov

« 107 records, 6 pages, current page 2 »


Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood