Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


PMB(Írsko) Pig Marketing Board
Výbor pre marketing ošípaných
PMU programme management unit
riadiaca jednotka programu
PNP private non-profit sector
súkromný neziskový sektor
PO producer organization
organizácia výrobcov
POP protected origin label
označenie chráneného pôvodu
PPE protection of plants and environment
ochrana rastlín a životného prostredia
PPP population purchasing power
kúpna sila obyvateľstva
PRO poolreturn outlook
výhľad návratnosti
PRRS porcine reproductive and respiratory syndrome - blue-ear pig disease
reprodukčný a respiratórny syndróm ošípaných
PSA private storage aid
pomoc súkromným skladom
PSE producer subsidy equivalent
ekvivalent produkčných subvencií
PSE Producer support estimates
Odhad producentských podpôr
PSE Production support equivalent
Ekvivalent produkčných subvencií
PTE preferential trade effects
účinky preferenčného obchodu
PTT(Fínsko) Pellervon Taloudellinen Tutkimuslaitos
Ústav pre výskum ekonomiky v Pellerve
PVVE(Holandsko) Produktschap voor Vee, Vlees en Eiren
Výbor pre mäso, dobytok a vajcia

« 36 records, 2 pages, current page 2 »

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood