Facebook Statistics

Slovník skratiek

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fulltextové vyhľadávanie Stlač enter

 


ScVC Scientific Veterinary Committee
Vedecký veterinárny výbor
SCVPH Scientific Committee on Veterinary Measures Relating to Public Health
Vedecký výbor pre veterinárne opatrenia súvisiace so zdravím obyvateľov
SEA Single European Act
Jednotný európsky akt
SEAC(Veľká Británia) Spongiforme Encephalopathy Advisory Committee
Poradný výbor pre spongiformnú encefalopatiu
SENPA Servicio nacional de Productos agrarios
Španielska intervenčná agentúra
SFA Swiss Farmers Association
Švajčiarske združenie farmárov
SFMR(Česká republika) State Fund for Market Regulation
Štátny fond trhovej regulácie
SGM standard gross margin
štandardná hrubá prirážka
SHIFT System for Animal Health Inspection at Frontier Posts
Systém veterinárnej kontroly zvierat na hraniciach
SIFP Soil Information Focal Point
Stredisko informácií o pôde
SIGMA Support for Improvement in Governance and Management
podpora zlepšenia riadenia a manažmentu
SITC Standard International Trade Classification
Nomenklatúra tovaru skladajúca sa z 10 tovarových skupín - na štatistické účely
SKS(Švajčiarsko) Stiftung für Konsumentenschutz
Nadácia na ochranu spotrebiteľov
SLOM EC´ Non-Marketing of Milk Scheme
Netrhový systém EÚ pre mlieko
SLR Svenska Lantmännens Riksförbund
Švédske farmárske združenie pre dodávky a marketing plodín
SME small and medium sized enterprises
malé a stredné podniky
SML supplementary milk levy
dodatočný príplatok za mlieko
SMMB Scottish Milk Marketing Board
Škótsky výbor pre marketing mlieka
SMP skimmed milk powder
odstredené sušené mlieko
SMP Schwizer Milchproduzenten
Asociácia švajčiarskych producentov mlieka

« 63 records, 4 pages, current page 2 »

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood