Facebook Statistics

Archív správ

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu

25-08-2014

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) oznamuje, že ku dňu 1.8.2014 Slovenská republika notifikovala Európskej komisii návrh systému implementácie schém priamych platieb pre roky 2015 – 2020 v súlade s nižšie uvedeným materiálom. MPRV SR dáva do pozornosti, že Európska komisia môže mať k jednotlivým podmienkam implementácie dodatočné pripomienky a zverejnenú verziu tak nemožno považovať za konečnú.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood