Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Výberové konanie

Výberové konanie na funkciu riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič

04-01-2017

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa lesníckeho, poľnohospodárskeho alebo ekonomického zamerania

Riadiaca prax: minimálne 5 rokov (vítaná je prax v oblasti lesníctva)

Špecifické  kritériá a požiadavky: manažérske, riadiace a organizačné schopnosti; znalosti z lesníckej politiky SR; znalosť koncepčných zámerov rozvoja lesného hospodárstva; znalosť problematiky financovania s osobitným zreteľom na lesné hospodárstvo; znalosť súčasných podmienok štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič; základné znalosti z lesníckej legislatívy; vítané sú certifikáty a osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Iné kritériá: povinnosť spĺňať podmienky ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov; morálna bezúhonnosť

Podmienkou účasti na výberovom konaní je zaslanie návrhu stratégie rozvoja štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, v rámcoch aktuálneho  programového vyhlásenia vlády SR, formou písomného dokumentu. Pri spracovaní stratégie sa odporúča čerpať informácie z verejne prístupných zdrojov.

Prihlášky s osobným dotazníkom, profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a návrhom stratégie doručte do 30 dní od uverejnenia oznamu na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava