Facebook Statistics

Výberové konanie

Oznámenie výsledku výberového konania

26-06-2019

Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA, ktoré sa konalo 25. júna 2019.

Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA sa zúčastnili dvaja uchádzači. Výberová komisia v rámci výberového procesu uskutočneného písomnou formou, prezentáciou koncepcie rozvoja príspevkovej organizácie a pohovorom s uchádzačmi, overila ich schopnosti a odborné znalosti, ako aj všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov konštatuje, že Ing. Maroš Petrík dosiahol spolu 185 bodov a umiestnil sa na 1. mieste v poradí. Druhý uchádzač Ing. Juraj Piecka, PhD. dosiahol spolu 105 bodov a bol neúspešný vo výberovom konaní. Na základe výsledkov výberová komisia navrhuje úspešného uchádzača – Ing. Maroša Petríka vymenovať za riaditeľa príspevkovej organizácie ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA.Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood