Facebook Statistics
Značka Kvality

Výročné správy

Výročné správy za rok 2023


Príspevkové organizácie

Múzeum vo Svätom Antone
Termín verejného odpočtu: 
Termín konania: 17. mája 2024 (piatok) o 1000 h
Miesto konania: Múzeum vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton
Program:
  • Prezentácia hlavných bodov výročnej správy riaditeľom organizácie, alebo ním povereným zástupcom,
  • stanovisko MPRV k výročnej správe,
  • stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti,
  • otázky novinárov a verejnosti.
Časový harmonogram odpočtu:
Začiatok verejného odpočtu: 1000 hod.
Predpokladané ukončenie verejného odpočtu: 1100 hod.
Tešíme sa na vašu účasť.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Termín verejného odpočtu: 
Termín konania: 21. máj 2024 (utorok)
Miesto konania: NPPC –Trenčianska 55,  824 80 Bratislava
Časový harmonogram odpočtu:
Začiatok verejného odpočtu: 1000 hod.
Predpokladané ukončenie verejného odpočtu: 1100 hod.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood