Facebook Statistics
Značka Kvality

Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci na nespolufinancované opatrenia pomoci

Zoznam aktuálnych schém štátnej a minimálnej pomoci na nespolufinancované opatrenia pomoci

17-10-2014

​​​​​​​​​aktualizované 19.12.2023

Tabuľka bude postupne doplňovaná tak, ako budú schémy schvaľované v súlade s výnosom o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.

Por. číslo
Číslo schémy Názov schémy Súčasný stav
1. SA.55617(2019/XA) Schéma štátnej pomoci na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení  v znení dodatku č. 2 Trvanie: 06.02.2015 – 30.06.2021
(dodatok č. 2 účinný od 11.11.2019)
2. DM – 3/2014 Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení Dodatku č. 3 Trvanie: 28.01.2015 – 30.06.2021
(dodatok č. 3 účinný od 29.06.2017)
3. SA.109987 Schéma štátnej pomoci na propagačné opatrenia v prospech poľnohospodárskych výrobkov Trvanie: 24.10.2023 – 30.06.2030
4. SA. 109765 Schéma štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie  Trvanie: 04.10.2023 – 30.06.2030
5. SA.109988 Schéma štátnej pomoci na určenie genetickej kvality a úžitkovosti hospodárskych zvierat Trvanie: 23.10.2023 – 30.06.2030
6. SA.100509 Schéma štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 3

Trvanie: 07.10.2021 – 30.06.2024

(dodatok č. 3 účinný od 07.10.2021)

7. DM-15/2014 Schéma minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel v znení Dodatku č. 2 (sektorová schéma) Trvanie: 21.12.2020 - 30.06.2028
(dodatok č. 1 účinný od 09.11.2016)
(dodatok č. 2 účinný od 21.12.2020)
8. SA.111010 Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 4 Trvanie: 22.11.2018 - 31.12.2026
(dodatok č. 4 účinný od 06.12.2023)
9. SA.54289(2019/XA)
SA.60698 (2020/N)
Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe Trvanie: 20.05.2019 – 31.12.2023 (pre MSP)
15.02.2021 – 31.12.2026(pre všetky podniky)
10. SA.109585 Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 5 Trvanie:29.05.2019 - 30.06.2030 (dodatok č. 5 účinný od 07.09.2023)
11. SA.109219 Schéma štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat Trvanie:17.8.2023 - 30.6.2030
12. SA.102638 Schéma štátnej pomoci na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu niektorých nákladov na eradikáciu chorôb zvierat formou dotácie v znení Dodatku č.1  Trvanie: 02.08.2021 - 30.06.2023 (dodatok č. 1 účinný od 02.05.2022)
13. DM – 25/2021 Schéma minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave v znení dodatku č. 1 Trvanie:16.9.2021 - 30.6.2024 
14. DM – 3/2022 Schéma minimálnej pomoci na podporu sektora akvakultúry v znení dodatku č. 1 Trvanie:9.3.2022 – 30.6.2024 (dodatok č. 1 účinný od 08.04.2022)
15. DM – 15/2022 Schéma minimálnej pomoci pre sektor mlieka (sektorová schéma) Trvanie: 24.10.2022 – 30.6.2028
16. DM – 17/2022 Schéma minimálnej pomoci pre sektor bravčového mäsa (sektorová schéma) Trvanie: 5.12.2022 – 30.6.2028
17. DM – 18/2022 Schéma minimálnej pomoci pre sektor hovädzieho a teľacieho mäsa (sektorová schéma) Trvanie: 5.12.2022 – 30.6.2028
18. DM – 19/2022 Schéma minimálnej pomoci pre sektor hydinového mäsa (sektorová schéma) Trvanie: 5.12.2022 – 30.6.2028
19. DM – 20/2022 Schéma minimálnej pomoci pre sektor ovčieho a kozieho mäsa (sektorová schéma) Trvanie: 5.12.2022 – 30.6.2028
20. DM – 21/2022 Schéma minimálnej pomoci pre sektor vajec (sektorová schéma) Trvanie: 5.12.2022 – 30.6.2028

 

Tabuľka obsahuje štátnu pomoc poskytovanú prostredníctvom rezortných organizácií MPRV SR na základe transferu finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MPRV SR

Por. číslo
Číslo schémy Názov schémy Súčasný stav
1. SA.46932(2016/XA) Schéma štátnej pomoci na poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva a na prenos znalostí a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva v znení dodatku č.1 Trvanie: 13.03.2015 – 30.06.2021
(dodatok č. 1 účinný od 21.12.2016)
2. SA.100260 Schéma štátnej pomoci na prevenciu, kontrolu a eradikáciu ochorení zvierat v znení Dodatku č. 3 Trvanie: 25.10.2021 – 30.06.2023
(dodatok č. 3 účinný od 25.10.2021)
3. DM - 3/2015 Schéma minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení dodatku č.1 Trvanie: 03.07.2015 – 30.06.2021
(dodatok č. 1 účinný od 02.11.2016)
4. SA.102015(2022/N) Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č. 3 Trvanie: 21.01.2016 - 30.06.2023
(dodatok č. 3 účinný od 12.04.2022)
5. DM – 12/2017 Schéma minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v znení Dodatku č. 2 Trvanie: 27.04.2021 – 30.06.2024
(dodatok č. 1 účinný od 31.03.2020)
(dodatok č. 2 účinný od 27.04.2021)

​Schémy vypracované v súlade s Oznámením Komisie – Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.

Por. číslo
Číslo schémy Názov schémy Súčasný stav
1. SA.104395 (2022/N) Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Trvanie: 12.10.2022 – 31.12.2022
2. SA.105113 (2022/N) Schéma štátnej pomoci na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v znení dodatku č. 1 Trvanie: 23.11.2022 – 31.12.2023 (dodatok č. 1 účinný od 9.12.2022)
3. SA.104872 (2022/N) Schéma štátnej pomoci na podporu skladovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Trvanie: 20.12.2022 – 31.12.2023
4. SA.109113 (2023/N) Schéma štátnej pomoci na podporu potravinárskeho sektora a sektora výroby kŕmnych zmesí v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine Trvanie: 8.9.2023 – 31.12.2023

 


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood