Facebook Statistics

Generálna tajomníčka služobného úradu MPRV SR

Vladimíra Fabriciusová, Ing. PhD.

Je absolventkou Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Od roku 2010 pôsobila na poste riaditeľky Správy Chránenej krajinnej oblasti – Biosférickej rezervácie Poľana. V rokoch 2008 až 2010 bola regionálnou manažérkou priamych zahraničných investícií agentúry SARIO pre banskobystrický región.

Vladimíra Fabriciusová získala v roku 2017 prestížne ocenenie UNESCO, svetovú Cenu Michela Batisse za najlepší manažment biosférickej rezervácie na svete. V roku 2019 dostala ocenenie aj od ministra životného prostredia SR za profesijné pôsobenie v starostlivosti o životné prostredie.

 


 

Kontakt

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
tel. č.: 59266-244
e-mail:Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
OPKZP 2014-2020

Značka kvality
IROP
PRV SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood