Facebook Statistics

Zákazky podľa § 117

Informácia k zadávaniu zákazky s nízkou hodnotou

10-03-2023
Názov predmetu zákazky:
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MPRV SR

Informácia k zadávaniu zákazky s nízkou hodnotou

03-03-2023
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia vyhradených priestorov interiéru v AB Zvolen, Nám. SNP č. 50

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-05-2022
Názov predmetu zákazky:
Nákup potravín humanitárna pomoc pre Ukrajinu - komodita dehydrované potraviny

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-05-2022
Názov predmetu zákazky:
Nákup potravín humanitárna pomoc pre Ukrajinu - komodita mäsové výrobky

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

11-05-2022
Názov predmetu zákazky:
Nákup potravín humanitárna pomoc pre Ukrajinu - komodita sušené mlieko

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

22-03-2022
Názov predmetu zákazky:
Havarijné poistenie služobných motorových vozidiel

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

10-03-2022
Názov predmetu zákazky:
Štúdia uskutočniteľnosti k informačnému systému registra užívacích vzťahov k pôde

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-03-2022
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie výročnej správy Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022 za rok 2021

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

14-12-2021
Názov predmetu zákazky:
Nákup interiérového vybavenia

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

13-10-2021
Názov predmetu zákazky:
Národný dialóg – príspevok SR k Samitu OSN pre potravinové systémy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

23-09-2021
Názov predmetu zákazky:
Audit základnej služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

05-08-2021
Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie odborného technického posudku stavu fasády administratívnej budovy

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

01-07-2021
Názov predmetu zákazky:
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích - Výťahov