Facebook Statistics

Kalendár podujatí

Späť na Kalendár podujatí

Termín Názov podujatia Organizátor Miesto
08.03.2019 63 rokov od pádu lavíny v Kulichovej doline Lesy SR Dolná Lehota
07.03.2019 Revitalizácia a obnova brehových porastov pri vodných tokoch a nádržiach Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
05.03.2019 Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
05.03.2019 Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
05.03.2019 Prenos poznatkov a výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014-2020 Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj Bratislavský kraj
05.03. - 10.03.2019 Nábytok a bývanie /29.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
05.03. - 10.03.2019 Fórum dizajnu /22.ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
05.03. - 10.03.2019 Moderné drevodomy /4. ročník/ Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
02.03.2019 Novotské furmanské dni Lesy SR Novoť
01.03.2019 Klub mladých farmárov NSRV SR Žilinský kraj + ASYF Tvrdošín - Holel Limba
01.03.2019 Školenie klasifikátorov jatočných tiel ošípaných, HD a oviec NPPC-VÚŽV Nitra NPPC-VÚŽV Nitra
01.03.2019 Workshop - výstava, praktická inštruktáž VÚTPHP - Regionálne výskumné pracovisko Krivá na Orave NPPC-VÚTPHP RVP Krivá na Orave
28.02. - 02.03.2019 Študijná cesta pre včelárov do Talianska NSRV SR Taliansko
28.02.2019 Financovanie projektov, systémy financovania, žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 – 2020 NSRV SR pre Košický kraj Zemplínska Teplica
26.02.2019 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov NSRV SR pre Žilinský kraj Hotel Bystrička /pri Martine/
24.02.2019 Burza exotov a farmárske trhy Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
22.02. - 24.02.2019 Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo Agrokomplex výstavisko Agrokomplex, š.p
21.02.2019 Zákon o odpadoch - všetko, čo potrebujete vedieť Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
21.02.2019 Koordinácia bezpečnosti na stavenisku - kurz pre koordinátorov bezpečnosti Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
20.02.2019 Školenie pre neelektrotechnikov - poučený pracovník podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. /v znení vyhlášky 398/2013 Z.z./ §20 Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
20.02.2019 Možnosti zmiernenia dopadu klimatických zmien na poľnohospodárstvo pri použití PRV SR 2014-2020 NSRV SR Bratislavský kraj Slovenský Grob
19.02.2019 Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre aplikátorov v poľnohospodárstve - Modul 03 Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
19.02.2019 Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov - Modul 01 Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra
19.02. - 21.02.2019 Odborné senzorické skúšky Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava - ÚKSÚP
19.02.2019 Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve - Modul 02 Agroinštitút Nitra Agroinštitút Nitra


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood