Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

02-02-2017

Názov predmetu zákazky:

Analýza Informačného systému Geopriestorová žiadosť o podporu pre posúdenie aktuálneho stavu aplikačného programového vybavenia

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)