Facebook Statistics

Oblasť lesného hospodárstvaOblasť lesného reprodukčného materiáluOblasť poľovníctva
Oblasť pozemkových spoločenstiev


Oblasť_Minimálna pomoc

Vzory formulárov o prijatí minimálnej pomoci

16-01-2008
(vyplní príjemca minimálnej pomoci do 30 dní po uplynutí štvrťroku, v ktorom minimálnu pomoc prijal)
(aktualizované 28. 2. 2008)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007

11-01-2008
o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby, Ú.v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 35.- účinné od 1.1.2008

Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006

11-01-2008
o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis

Nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007

11-01-2008
o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore rybného hospodárstva, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1860/2004, Ú.v. EÚ L 193, 25.07.2007, s. 6. - účinné od 1.8.2007

Nariadenie Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004

11-01-2008
o uplatnovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva - účinné do 31.12.2007

Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood