Facebook Statistics
Informácie o COVID-19

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/04

09-12-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu ...

Hodnotenie rizika GM kukurice DAS-59122-7, DAS-402789-9 a GM sóje DAS-819419-2

09-12-2016
Hodnotenie rizika novej sekvenčnej informácie o GM kukurici DAS-59122-7

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/03

09-12-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu ...

Ministerstvo pôdohospodárstva podporí mladých farmárov dodatočnými 18 miliónmi eur

09-12-2016
Bratislava, 9. december 2016 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí o takmer 400 mladých farmárov viac. Opatrenie pre mladých farmárov navýši o 60 %. Celkový objem financií výzvy tak stúpne na 48 miliónov eur.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/02

09-12-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu ...

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/2016/01

09-12-2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dňa 9.12.2016 vyhlasuje výzvu ...

Predbežná informácia

08-12-2016
(podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)


Vedecké stanovisko ku riziku zdravia rastlín v súvislosti s Ditylenchus destructor

08-12-2016
EFSA panel zaoberajúci sa zdravím rastlín uskutočnil hodnotenie rizika škodcov pre Ditylenchus destructor- háďatko zemiakové. Hodnotenie bolo zamerané najmä na vstup, usadenie, šírenie a celkový vplyv tohto živočícha na dve rastlinné matrice- zemiaky (Solanum tuberosum) a tulipány (Tulipa spp.)...

Realizácia a testovanie elektronického zadávania dát v XML formáte zoonóz, antimikrobiálnej rezistencie a alimentárnych nákazách pre Estónsko

08-12-2016
Súčasná správa opisuje prácu vykonanú v rámci projektu ”OC/EFSA/DATA/2014/01 LOT 1–CT03” budovania systému exportovania dát z národných dátových úložísk v súlade s EFSA dátovými modelmi a kontrolovanými technológiami; predkladanie dátových súborov cez EFSA DCF v transmisnom formáte XML a overovanie pohotovosti prenosu dát...

Oznámenie výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, štátny podnik

08-12-2016
Na základe § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov oznamujeme výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Hydromeliorácie, ktoré sa konalo dňa 07.12.2016.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

07-12-2016
v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoVO)

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

06-12-2016
Špecifický cieľ 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Nízky výskyt TSE v EÚ - správa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

05-12-2016
Úrad EFSA zverejnil jeho prvú EÚ sumárnu správu o monitoringu transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSEs) u dobytka, oviec a kôz...