Facebook Statistics
Značka Kvality

Výstavy a veľtrhy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) každoročne schvaľuje  Kalendár veľtrhov a výstav, v  ktorom  sú  pre aktuálny rok stanovené domáce, regionálne a zahraničné výstavy a veľtrhy, ktoré budú podporené pre oprávnených žiadateľov z prostriedkov štátnej pomoci MPRV SR určenej na tento účel. Dotácie sa poskytujú formou štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Štátna pomoc

Štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva sa poskytuje podnikateľským subjektom pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve.
Podpory v pôdohospodárstve sa poskytujú ako:

  1. Štátna pomoc - každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu.
  2. Minimálna pomoc (pomoc de minimis) - ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov neprekročí výšku 15 000 eur pre jeden podnik pôsobiaci v sektore výroby poľnohospodárskych výrobkov, 200 000 eur v sektore spracovania, marketingu poľnohospodárskych výrobkov a v sektore lesného hospodárstva a 30 000 eur v sektore rybného hospodárstva.

V súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve v rámci podporných opatrení sa poskytuje pomoc na: 

  • účasť chovateľov a pestovateľov na výstavách

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora chovateľov a  pestovateľov prostredníctvom zabezpečenia účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách. Štátna pomoc sa poskytuje na základe Schémy štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení dodatku č.1 prostredníctvom výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Výzvu zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle  v časti Výzvy. Vo výzve sa nachádzajú kontaktné osoby z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktoré je možné kontaktovať ohľadom podania žiadosti na dotáciu a spracovania, žiadosť a usmernenie na vyplnenie žiadosti a ostatné požadované dokumenty a informácie o výzve.

  • účasť spracovateľa na výstave

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora účasti spracovateľa na výstavách, prezentácia spracovaných poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárskeho priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a  posilňovanie proexportných aktivít spracovateľov. Minimálna pomoc sa poskytuje na základe Schémy minimálnej pomoci na účasť spracovateľa na výstave prostredníctvom výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Výzvu zverejňuje Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle  v časti Výzvy. Vo výzve sa nachádzajú kontaktné osoby z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktoré je možné kontaktovať ohľadom podania žiadosti na dotáciu a spracovania, žiadosť a usmernenie na vyplnenie žiadosti a ostatné požadované dokumenty a informácie o výzve.

Podpora účastí na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike i v zahraničí vytvára priestor na :

  • prezentáciu chovateľskej, pestovateľskej a spracovateľskej činnosti vystavovateľov
  • získanie prehľadu o technickom a technologickom vývoji v danom odvetví
  • nadviazanie  obchodných kontaktov s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov
  • v prípade zahraničných výstav a veľtrhov na realizáciu exportných možností do konkrétneho teritória.

Dôležité linky


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood