Facebook Statistics
Značka Kvality


Všeobecná informácia

Konferencia ministrov o ochrane lesov v Európe (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, MCPFE), ktorá sa od roku 2009 označuje ako FOREST EUROPE, je najvyšším politickým grémiom európskych ministrov zodpovedných za agendu lesov. Ide o celoeurópsky medzivládny proces, ktorého základným cieľom je podpora realizácie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch v tomto geopolitickom regióne. V rámci ministerského procesu sú prijímané politické rozhodnutia o strategickom smerovaní lesníctva v Európe.

Ministerský proces v súčasnosti zahŕňa celkovo 46 európskych krajín a Európsku úniu, ktoré sú signatárskymi stranami. Okrem toho má status pozorovateľa 11 mimoeurópskych krajín a viacero mimovládnych organizácií, medzivládnych organizácií, asociácií a zväzov vlastníkov lesov, spracovateľov dreva a iných subjektov zainteresovaných na využívaní a ochrane lesov.

Slovenská republika (SR) je členom hlavného koordinačného výboru od roku 2007 (od piatej konferencie ministrov, ktorá sa konala v novembri 2007 vo Varšave). Do pozície spolupredsedajúcej krajiny sme sa dostali 1. januára 2014. Sekretariát procesu začal fungovať pod názvom „Liaison Unit Bratislava“ v SR od 1. januára 2016 (po siedmej konferencii ministrov, ktorá sa konala v októbri 2015 v Madride). Týmto krokom sme sa dostali do pozície lídra ministerského procesu. Táto naša pozícia vyvrcholila práve organizovaním Ôsmej konferencie ministrov v apríli 2021.