Facebook Statistics
Značka Kvality


Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal správu o morských biotoxínoch

31-08-2009
Vedci Euróspkeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) zhodnotili, že konzumácia mäkkýšov kontaminovaných morskými biotoxínmi...


Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) posudzuje pohodu dojníc

15-07-2009
Vedecký panel EFSA pre zdravie a pohodu zvierat (Panel AHAW) publikoval 5 vedeckých stanovísk a vedeckú správu o celkových vplyvoch najdôležitejších systémov hospodárenia na pohodu a ochorenia dojníc.

Prvá správa EFSA o rezíduách pesticídov v potravinách

10-07-2009
Správa poskytuje prehľad o rezíduách pesticídov v potravinách (vrátane ovocia, zeleniny a cereálií), ktoré sa sledovali v EÚ počas roku 2007 (27 členských štátov EÚ, Nórsko a Island) a hodnotenie možných rizík pre zdravie konzumentov.

Vedecké stanovisko panelu EFSA pre geneticky modifikované organizmy

08-07-2009
Tento dokument poskytuje vedecké stanovisko vedeckého panelu pre geneticky modifikované organizmy (GMO panel) Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) na 3 žiadosti predložené podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003.

Motýľ Priadkovček dubový môže predstavovať riziko pre zdravie rastlín

30-06-2009
Vedecký panel EFSA pre zdravie rastlín (ďalej Panel PLH) hodnotil analýzu rizika, týkajúcu sa škodcu Priadkovčeka dubového (Thaumetopoea processionea L.), ktorú predložilo Spojené kráľovstvo (UK).

Výsledky monitoringu hladín furánu v potravinách

19-06-2009
Furán je organická zlúčenina používaná v rôznych odvetviach chemického priemyslu, o ktorej bolo v rámci štúdií na zvieratách dokázané, že má karcinogénne účinky.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood