Vzdelávacie aktivity

Vzdelávaco-informačné stretnutie „Výzva na predkladanie žiadostí na podopatrenie 8.6. PRV SR 2014-2020

11-07-2019