Facebook Statistics

Vestníky - rok 2007

Vestník čiastka 9/2007 (vystavená 18-05-2007)

Obsah:

35.
Zmena Štatútu Slovenského pozemkového fondu
36.
Oznámenie o zrušení schváleného spracovateľa

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 8/2007 (vystavená 10-05-2007)

Obsah:

32.
Oficiálne účasti Slovenskej republiky na medzinárodných výstavách a veľtrhoch v zahraničí a v Slovenskej republike formou národného stánku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v roku 2007
33.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov 2007 – Doplnok 1/07
34.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd (z 24. apríla 2007 č. 2354/2007-510)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 7/2007 (vystavená 03-05-2007)

Obsah:

25.
Zverejnenie údajov zo žiadostí o zápis do zoznamu výrobkov zaručených tradičných špecialít a žiadostí o posúdenie špecifikácie výrobku na získanie chráneného zemepisného označenia a chráneného označenia pôvodu na účely námietkového konania
26.
Doplnok k Zoznamu registrovaných veterinárnych liekov a schválených veterinárnych prípravkov od 1. januára 2007 do 31. marca 2007
27.
Reprezentatívne výnosy pre energetické plodiny (č. 2135/2007-510)
28.
Dodatok č. 2, ktorým sa mení štatút komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3751/2005-100 zo 14. decembra 2005 pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zachovanie prevádzkyschopného stavu a likvidáciu nefunkčných častí hydromelioračného majetku vo vlastníctve štátu v znení dodatku č. 2727/2006-100 z 28. novembra 2006 (č. 1423/2007-100 z 30. marca 2007)
29.
Usmernenie ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky na úseku štátnej správy o poskytovaní podpory na opatrenia na zlepšenie všeobecných podmienok pre produkciu a obchodovanie s vče-lárskymi produktmi
30.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív - Časť CHÉMIA Doplnok č. 1/2007
31.
Zoznam úradných metód laboratórnej diagnostiky potravín a krmív - Časť MIKROBIOLÓGIA Doplnok č. 1/2007

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 6/2007 (vystavená 19-04-2007)

Obsah:

22.
Štatút komisie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve č. 1357/2007-100
23.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickom poľnohospodárstve č. j. 4701/2007
24.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickom poľnohospodárstve č. j. 4713/2007

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 5/2007 (vystavená 13-04-2007)

Obsah:

12.
Ozdravovací program chovov ošípaných od Aujeszkyho choroby v Slovenskej republike
13.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči TSE v Slovenskej republike na rok 2007
14.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rhinotracheitídy (IBR/IPV) na Slovensku
15.
Národný ozdravovací program chovov hydiny od salmonelových infekcií na Slovensku v roku 2007
16.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2007
17.
Plán prieskumu pseudomoru hydiny na Slovensku v roku 2007
18.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na rok 2007
19.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v rokoch 2007 - 2009
20.
Plán eradikácie klasického moru ošípaných v diviačej populácií na Slovensku
21.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2007 (Na základe zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 4/2007 (vystavená 12-04-2007)

Obsah:

11.
Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov - 2007

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 3/2007 (vystavená 03-04-2007)

Obsah:

7.
Dostihový poriadok Slovenskej republiky č. 1398/2007-410 z 8. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa Dostihový poriadok Slovenskej republiky schválený Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky dňa 28. marca 1994 č. j. 2735/94-400 v znení neskorších doplnkov
8.
Štatút odbornej komisie pre prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín
9.
Rokovací poriadok odbornej komisie pre prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín
10.
Zmeny v Listine registrovaných odrôd pre rok 2006

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 2/2007 (vystavená 13-02-2007)

Obsah:

3.
Zoznam úradných metód a úradné metódy laboratórnej diagnostiky prenosných chorôb zvierat
4.
Zoznam registrovaných spracovateľov
5.
Dodatok č. 1 k štatútu koordinačnej pracovnej skupiny Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2621/2006-100 pre prípravu a implementáciu systému krížového plnenia
6.
Dodatok č. 1 k štatútu odborných pracovných skupín Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 2622/2006-100 pre prípravu a implementáciu systému krížového plnenia

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 1/2007 (vystavená 12-01-2007)

Obsah:

1.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, z 18. decembra 2006 č. 27973/2006-SL,ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pô-dohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/2/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej re-publiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
2.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. decembra 2006 č. 28119/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006 - SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín, v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2. októbra 2006 č. 20728/2006-SL

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood