Facebook Statistics

Vestníky - rok 2021

Vestník čiastka 32/2021 (vystavená 29-11-2021)

Obsah:

67.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2021a koeficientu úhrady finančnej disciplíny – dodatok č. 1 (č. 27353/2021)
68.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2021 a koeficientu úhrady finančnej disciplíny (č. 27350/2021)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 31/2021 (vystavená 27-10-2021)

Obsah:

64.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
č. 9455/2021-250 z 20.10.2021 k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe
 
pri nakladaní s majetkom štátu
65.
Štatút rezortnej majetkovej komisie č. 9456/2021-250 z 20.10.2021
66.
Redakčné oznámenie o oprave chyby v Kalendári veľtrhov a výstav 2021 – Dodatok č. 1 zverejneného dňa 2.9.2021 vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v ročníku LIII, v čiastke 24

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 30/2021 (vystavená 21-10-2021)

Obsah:

63.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2021
 
(č. 23766/2021)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 29/2021 (vystavená 18-10-2021)

Obsah:

59.
Dodatok č. 1 k Smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 
Slovenskej republiky č. 3667/2018-740, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie
60.
Štatút Kontrolnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 11903/2021-250 z 14.10.2021 pre štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
61.
Štatút Kontrolnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 11092/2021-250 z 14.10.2021 pre štátny podnik Agroinštitút Nitra, štátny podnik
62.
Štatút Kontrolnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 11093/2021-250 z 14.10.2021 pre štátny podnik Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 28/2021 (vystavená 18-10-2021)

Obsah:

57.
Dodatok č. 1 z 12. októbra 2021 k SMERNICI Ministerstva pôdohospodárstva
 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 7927/2021-750, ktorou sa upravuje postup
 
pri nakladaní s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona
 
č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov zo 7. júna 2021
58.
Dodatok č. 1 z 12. októbra 2021 k ŠTATÚTU lesnej majetkovej komisie Ministerstva
 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o rokovaní pri nakladaní
 
s lesným a ostatným majetkom vo vlastníctve štátu podľa zákona č. 326/2005 Z. z.
 
o lesoch v znení neskorších predpisov č. 7928/2021-750 z 11. mája 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 27/2021 (vystavená 24-09-2021)

Obsah:

56.
Listina registrovaných odrôd pre rok 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 26/2021 (vystavená 24-09-2021)

Obsah:

55.
Rozhodnutie o určení dátumu kalendárneho roka 2021, pred ktorým je podľa zákona
 
zakázané uvádzať na trh víno vo fľašiach, ktoré bolo vyrobené v tomto kalendárnom
 
roku z hrozna zozbieraného v tom istom kalendárnom roku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 25/2021 (vystavená 14-09-2021)

Obsah:

54.
Štatút a rokovací poriadok Pracovnej skupiny Ministerstva pôdohospodárstva
 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre riadenie rizík Operačného programu
 
Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, č. 11240/2021-633 zo dňa 13.09.2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 24/2021 (vystavená 02-09-2021)

Obsah:

53.
Kalendár veľtrhov a výstav 2021 – Dodatok č. 1

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2021 (vystavená 02-09-2021)

Obsah:

52.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 8730/2021-340 o zabezpečení procesu poskytovania národných podpôr zo dňa 24. augusta 2021

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2021 (vystavená 05-08-2021)

Obsah:

49.
Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených v ekologickej
 
poľnohospodárskej výrobe č. s.
50.
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok
 
povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s.
51.
Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe č. s.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2021 (vystavená 29-07-2021)

Obsah:

48.
Štatút Komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre nezávislé preskúmanie procesu auditu úradnej kontroly č. 9909/2021-810 z 15/07/2021
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2021 (vystavená 28-07-2021)

Obsah:

47.
Rozhodnutie o určení obdobia roka 2021, v ktorom možno spotrebiteľovi ponúkať burčiak, vyrobený z hrozna zozbieraného v tomto roku
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Medzinárodný rok ovocia a zeleniny 2021
covid-19
CRP
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood