Facebook Statistics

Vestníky - rok 2022

Vestník čiastka 24/2022 (vystavená 29-11-2022)

Obsah:

50.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2022 – dodatok č. 1 (č. 26405/2022)
51.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 2022 (č. 26411/2022)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 23/2022 (vystavená 27-10-2022)

Obsah:

49.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2022 (č. 24224/2022)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 22/2022 (vystavená 20-10-2022)

Obsah:

48.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
o sumách sadzieb viazaných priamych platieb na rok 2022 (č. 23672/2022)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 21/2022 (vystavená 30-09-2022)

Obsah:

47.
Rozhodnutie o určení dátumu kalendárneho roka 2022, pred ktorým je podľa zákona
 
zakázané uvádzať na trh víno vo fľašiach, ktoré bolo vyrobené v tomto kalendárnom roku
 
z hrozna zozbieraného v tom istom kalendárnom roku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 20/2022 (vystavená 09-09-2022)

Obsah:

46.
Listina registrovaných odrôd pre rok 2022

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 19/2022 (vystavená 28-07-2022)

Obsah:

45.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb prechodných vnútroštátnych platieb na rok 2022 (č. 16100/2022)

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 18/2022 (vystavená 21-07-2022)

Obsah:

43.
Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre nezávislé preskúmanie procesu auditu úradnej kontroly
44.
Rozhodnutie o určení obdobia roka 2022, v ktorom možno spotrebiteľovi ponúkať burčiak, vyrobený z hrozna zozbieraného v tomto roku

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 17/2022 (vystavená 15-07-2022)

Obsah:

42.
Smernica Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
č. 6899/2022-290 o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 16/2022 (vystavená 01-07-2022)

Obsah:

41.
Dodatok č.1 k smernici Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 
Slovenskej republiky č. 9443/2021-420 o zmluvách

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 15/2022 (vystavená 30-06-2022)

Obsah:

39.
Kalendár veľtrhov a výstav 2022
40.
Dodatok č. 1 k Štatútu kontrolnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 
Slovenskej republiky č. 11903/2021-250 z 14.10.2021 pre štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 14/2022 (vystavená 19-05-2022)

Obsah:

38.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii v ovocinárstve, v zeleninárstve a vo vinohradníctve

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 13/2022 (vystavená 19-05-2022)

Obsah:

14.
Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia Slovenskej republiky na rok 2022
15.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch nosníc kury domácej (Gallus gallus) produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v Slovenskej republike v roku 2022
16.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2022
17.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch moriek v Slovenskej republike v roku 2022
18.
Národný kontrolný program pre salmonelové infekcie v kŕdľoch brojlerov kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2022
19.
Chovateľský program na rezistenciu oviec voči prenosným spongiformným encefalopatiám – scrapie v Slovenskej republike pre rok 2022
20.
Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2022-2023
21.
Národný program eradikácie bakteriálnych chorôb rýb v Slovenskej republike na roky 2022-2023
22.
Národný program eradikácie vírusovej hemoragickej septikémie rýb (VHS) a infekčnej hemotopoetickej nekrózy (IHN) v Slovenskej republike na roky 2022-2023
23.
Plán eradikácie infekčnej bovinnej rinotracheitídy (IBR) na Slovensku na rok 2022
24.
Národný kontrolný program pre klasický mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2022
25.
Národný eradikačný program pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2022
26.
Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2022 – 2023
27.
Plán prieskumu (surveillance) katarálnej horúčky oviec (Bluetongue) v Slovenskej republike v roku 2022
28.
Národný program eradikácie niektorých transmisívnych spongiformních encefalopatií (TSE) v Slovenskej republike pre rok 2022
29.
Plán prieskumu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúcich vtákov na Slovensku v roku 2022
30.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
31.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy na území Slovenskej republiky
32.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu exotických chorôb povinných hláseniu na území Slovenskej republiky
33.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu chorôb rýb na území Slovenskej republiky
34.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu katarálnej horúčky oviec - modrého jazyka
35.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky
36.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu pseudomoru hydiny na území Slovenskej republiky
37.
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Vestník čiastka 12/2022 (vystavená 13-05-2022)

Obsah:

13.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o odchýlke z konečného termínu na predloženie jednotnej žiadosti a konečného termínu na oznámenie zmien jednotnej žiadosti na rok 2022 (č. 10990/2022)
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood