Facebook Statistics
Značka Kvality

Spoločný prístup EFSA/EMA pri posudzovaní expozície rezíduí veterinárnych liečiv, kŕmnych aditívnych látok a pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu

25-07-2022
Minulý týždeň úrad EMA a EFSA zahájili verejnú konzultáciu k spoločnej správe o vývoji harmonizovaného prístupu k metodikám hodnotenia expozície pre rezíduá veterinárnych liečiv, kŕmnych doplnkových látok a pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu.

Včely a pesticídy: návrh aktualizovaného usmernenia na hodnotenie rizík

22-07-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zahájil verejnú konzultáciu k návrhu usmernenia na hodnotenie rizík prípravkov na ochranu rastlín pre včely, ktoré sa týkajú včiel medonosných, čmeliakov a samotárskych včiel.

Nová verejná konzultácia EFSA

08-07-2022
Agentúry EMA a EFSA otvorili novú verejnú konzultáciu o spoločnej správe o vývoji harmonizovaného prístupu k metodikám hodnotenia expozície rezíduám veterinárnych liekov, kŕmnych doplnkových látok a pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu.

Návrh vedeckého stanoviska EFSA k prepočtu kalcium-L-metylfolátu a glukosamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrofolovej na ekvivalenty folátu

27-05-2022
Úrad EFSA zahájil verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska týkajúce sa hodnotenia vedeckých dôkazov pre stanovenie prepočítacieho koeficientu metyl-folátu vápenatého a glukosamínovej soli kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrofolovej...

Verejná konzultácia k návrhu protokolu pre hodnotenie nebezpečenstva pre ftaláty a ďalšie zmäkčovadlá

27-05-2022
Oddelenie EFSA pre zložky potravín a obaly (FIP) zahájil verejnú konzultáciu k návrhu protokolu pre posúdenie nebezpečenstva v rámci hodnotenia rizík ftalátov, štruktúrne podobných látok a náhradných látok potenciálne používaných ako zmäkčovadlá v materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Verejná konzultácia: Návrh aktualizovaného usmernenia vedeckého výboru EFSA o používaní prístupu referenčnej dávky pri hodnotení rizika

11-03-2022
EFSA predkladá na verejnú konzultáciu návrh aktualizovaného usmernenia vedeckého výboru EFSA o používaní prístupu referenčnej dávky pri hodnotení rizika (Public consultation on the draft updated Scientific Committee Guidance on the use of benchmark dose approach in risk assessment).

Otvorená konzultácia EFSA v oblasti animal welfare

24-02-2022
V súvislosti so stratégiou „z farmy na stôl" (from farm to fork) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (úrad EFSA) otvoril konzultáciu o príručke zameranej na animal welfare (dobré životné podmienky zvierat).

Nové verejné konzultácie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zamerané na GM mikroorganizmy a rastliny

28-01-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín otvoril dve verejné konzultácie súvisiace s vedeckými prácami zameranými na geneticky modifikované organizmy.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood